дох

 • 71гарантований — а, е. Дієприкм. пас. мин. ч. до гарантувати. || гаранто/вано, безос. присудк. сл. || у знач. прикм. Сталий. •• Гаранто/вана по/зика а) вид позик, погашення суми та сплата процентів за якими забезпечуються або заставою майна, або певними доходами; …

  Український тлумачний словник

 • 72зареєстрований — а, е. Дієприкм. пас. мин. ч. до зареєструвати. || зареєстро/вано, безос. присудк. сл. •• Зареєстро/ваний дохі/д сукупний офіційно підтверджений грошовий дохід особи, основа для оподаткування. Зареєстро/ваний ма/клер член біржі, який купує та… …

  Український тлумачний словник

 • 73інвестиційний — а, е, ек. Стос. до інвестиції. Інвестиційна політика. Інвестиційний податок. Інвестиційний капітал. •• Інвестиці/йна дія/льність сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиці/йний банк банк,… …

  Український тлумачний словник

 • 74локт-ін — у, ч. Ситуація, в якій інвестор побоюється продавати свої цінні папери, що приносять дохід, оскільки їх дохід стане об єктом податку на збільшення ринкової вартості капіталу …

  Український тлумачний словник

 • 75номінальний — а, е. 1) фін. Який виражається грошовою вартістю. •• Номіна/льна величина/ а) розрахункова, документально зафіксована, позначена величина, відносно якої здійснюється порівняння реальних величин, що відхиляються від неї; б) економічна величина,… …

  Український тлумачний словник

 • 76ставка — и, ж. 1) іст. Старовинна російська назва похідного намету, що його ставили для старшого воєначальника (полководця) в пункті, звідки він мав керувати військом під час бою. 2) військ. Місце розташування воєначальника і його штабу. 3) військ. Орган… …

  Український тлумачний словник

 • 77фіскальний — а, е. Стос. до фіску, до інтересів фіску. •• Фіска/льна монопо/лія див. держа/вна монопо/лія. Фіска/льна полі/тика зміни, які вносить уряд у розміри та умови оподаткування, а також у розмір та порядок державних витрат з метою стабілізації… …

  Український тлумачний словник

 • 78фундируваний — а, е 1) Твердий, стабільний. 2) ек., фін. Дієприкм. пас. мин. ч. до фундирувати. •• Фунди/руваний дохі/д дохід, одержуваний з постійних джерел – землі, споруд тощо. Фунди/ровані по/зики довгострокові позики, забезпечені певним джерелом державних… …

  Український тлумачний словник

 • 79doch — нем. [дох] но, однако, всё же ◊ doch nicht zu sehr [дох нихт цу зэр] но не слишком; то же, что ma non troppo …

  Словарь иностранных музыкальных терминов

 • 80зрозуміло — присл. (говорити, пояснювати тощо), доступно, приступно, дохідливо, ясно; прозоро (натякнути тощо); популярно (писати, пояснювати тощо у дохідливій формі) …

  Словник синонімів української мови